Hovedsigte

For at lave god skole, og samtidig leve op til skoleformens hovedsigte i form af livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, arbejder vi ud fra følgende fem kerneværdier:

SUNDHED | FAGLIGHED | ANSVAR | FÆLLESSKAB | RESPEKT

SUNDHED

På Gymnastikefterskolen Stevns prioriterer vi en sund livsstil højt, både når det gælder det mentale, fysiske og det faglige miljø. Vi arbejder med fysisk og psykisk trivsel, kropslig udfoldelse og sunde kostvaner.

Det giver mentalt overskud i hverdagen

FAGLIGHED

Vores undervisere er ildsjæle og specialister på deres område, og arbejder målrettet for at forbedre den enkelte elevs faglige niveau. Gymnastikefterskolen Stevns’ moderne gymnastik- og undervisningsfaciliteter samt nærværende pædagogik skaber rammerne for læring, engagement og fordybelse.

I samarbejde skaber vi resultater

ANSVAR

Nye sammenhænge giver mulighed for livsoplysning, folkelig oplysning og personlig udvikling gennem deltagelse i fællesskabet og skolens hverdag. Når alle aktivt udlever og respekterer skolens værdier, og tager ansvar for sig selv og fællesskabet, skaber vi sammen det bedste skoleår og grundlaget for livs- og karriereudvikling.

Ansvar skaber udvikling

FÆLLESSKAB

Den enkelte elev gennemgår en personlig udvikling og får livsglæde gennem fællesskab. Vores fællesskab udvikles gennem oplevelser og traditioner, som tager afsæt i gymnastik, opvisninger, demokratisk kultur og kammeratskab.

Vores fællesskab stimulerer personlig dannelse

RESPEKT

Genne en åben og positiv dialog skabes troværdighed og rummelighed for individet. Omgangsformen på Gymnastikefterskolen Stevns er præget af respekt og gensidig tillid. Vi møder hinanden uden fordomme, og er opmærksomme på, at ikke alle er ens.

Vi har respekt for forskelligheder

 


Lokal fortolkning af skoleformens hovedsigte

Gymnastikefterskolen Stevns’ fortolkning af lovens hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse:

Stevns tilbyder eleverne en dagligdag med udfordringer og oplevelser, der er medvirkende til at øve elevernes ansvarlighed. Eleverne tilegner sig en udvidet erfaringshorisont, i kraft af at de er hjemmefra og skal lære at vise hensyn og tage ansvar. Kvaliteten i skolens samlede tilbud underbygges af gode fysiske rammer samt engagerede og kvalificerede medarbejdere. Samværet på Gymnastikefterskolen Stevns er præget af gensidig respekt, eleverne indgår i et forpligtende fællesskab, hvor samarbejde, den frie udfoldelse og ansvar står centralt.

På Stevns møder eleverne LIVSOPLYSNING når de i en samværssituation eller læringssituation, planlagt eller ikke planlagt, erkender, erfarer og indser sammenhænge, som medvirker til forståelse og tilegnelse af etiske og moralske værdier. Livsoplysning finder sted på det personlige plan, det bygger på egne erfaringer, empati, refleksion og forståelse for andre menneskers liv og vilkår.

På Gymnastikefterskolen Stevns møder eleverne FOLKELIG OPLYSNING, når de i undervisning og samvær får indsigt i og forståelse for de vilkår, der knytter mennesker sammen igennem kultur, historie og tradition.

På Gymnastikefterskolen Stevns møder eleverne DEMOKRATISK DANNELSE, når de i samværet med andre mennesker lærer at anerkende demokratiske spilleregler – herunder respekt for forskellighed. Den demokratiske dannelse finder sted når eleverne styrker deres kompetence til at være aktivt opsøgende og tage kritisk stilling, med henblik på at kunne deltage som demokratiske medborgere.